Aktualności

/ Kadry i płace

Zwiększenie ochrony pracowników objętych szczególną ochroną

Zwiększenie ochrony pracowników objętych szczególną ochroną

/
Data06 wrz 2023
/

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm

Z dniem 22 września 2023 r. wejdą w życie zmiany, które dotyczą zwiększenia ochrony pracowników objętych szczególną ochroną.

Większą ochronę przed zwolnieniem z pracy za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym zyskają:

  • kobiety w ciąży,
  • rodzice na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych,
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym,
  • działacze związków zawodowych,
  • członkowie rad pracowników,
  • społeczni inspektorzy pracy.

Konsekwencje wejścia w życie uchwalonych zmian:

Zgodnie ze zmianą:

,, § 1 w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne….

§ 3. Obowiązany może żądać uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wyłącznie jeżeli wykaże, że po udzieleniu zabezpieczenia zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest niedopuszczalna.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji”.

W praktyce oznacza to, że w większości przypadków, pracownicy podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy, z którymi zakład pracy rozwiąże umowę o pracę i którzy złożą odwołanie do Sądu Pracy, w którym będą domagać się przywrócenia do pracy, a następnie wniosą o zobowiązanie pracodawcy przez Sąd do ich dalszego zatrudnienia, pozostaną w zatrudnieniu, aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Wniosek pracownika chronionego o nakazanie dalszego zatrudnienia przez pracodawcę, będzie mógł być oddalony, wyłącznie w wyjątkowych wypadkach, tj. w sytuacji, kiedy roszczenie jest oczywiście bezzasadne. Konstrukcja przepisu, powoduje, że zasadą będzie udzielenie pracownikom przez Sąd zabezpieczenia, w konsekwencji czego pracodawca, aż do prawomocnego zakończenia postępowania (co może potrwać nawet kilka lat), będzie zobowiązany zatrudniać takiego pracownika. Oczywiście, stronom postępowania będzie przysługiwało prawo wniesienia zażalenia na takie postanowienie Sądu, jednak w praktyce może okazać się ono mało skuteczne.


kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje