Oferty pracy w getsix®

/ Kariera, staramy się rekrutować

Specjalista ds. kadr i płac

Miejsce pracy: ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław

Opis stanowiska:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych
 • administrowanie dokumentacją personalną
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeń z ZUS, GUS i PFRON
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • rozliczanie czasu pracy

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy w dziale kadr i płac
 • znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • dobra znajomość pakietu MS Office, programu Płatnik, mile widziana znajomość Navision
 • dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • zdolności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy

Oferujemy:

 • szkolenia
 • przyjazną atmosferę pracy
 • pracę w środowisku międzynarodowym
 • perspektywę dalszego rozwoju
 • pakiet indywidualnych świadczeń medycznych

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny
 2. Dwa podpisane oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej);
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym (zgodnie z wzorem poniżej ogłoszenia).

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez getsix Wrocław sp. z o.o. we Wrocławiu (ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez getsix Wrocław sp. z o.o. we Wrocławiu (ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacji.*

*Proszę zaznaczyć właściwe

Miejscowość i data:
Podpis:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego.

Lokalizacja miejsca pracy:

APLIKUJ »

Zostałem poinformowany, o tym, że:

  • Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest getsix Wrocław sp. z o.o. we Wrocławiu (ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław), dalej: Spółka.
  • Spółka powołała inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
   – adres do korespondencji : getsix Wrocław Sp. z o.o., ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław
   – e-mail: gdpr@getsix.pl
  • Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia na to zgody – również przyszłych rekrutacji.
  • Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Spółką w tym firmom rekrutacyjnym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, prawne lub IT, a także podmiotom powiązanym ze Spółką.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się nami na dane podane w pkt 2.
  • Przetwarzanie danych osobowych w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ich podanie jest dobrowolne, choć konieczne, abym mógł wziąć udział w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Przetwarzanie innych, podanych przez mnie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
  • Przetwarzanie danych osobowych w celach dalszych procesów rekrutacyjnych odbywa się również na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie jest dobrowolne.
  • Dane będą mogły być także przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Brak zgody na udział w obecnej/ przyszłych rekrutacjach uniemożliwi rozpatrzenie mojej kandydatury lub uwzględnienie moich aplikacji w przyszłych rekrutacjach.
  • W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 9 miesięcy, licząc od daty zakończenia rekrutacji. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej.
  • Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje