Oferty pracy w getsix®

/ Kariera, staramy się rekrutować

Księgowa / Księgowy

Miejsce pracy: ul. Storrady Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie w pracy w księgowości
 • praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość rozliczeń sprzedaży wysyłkowej
 • znajomość MS Office oraz systemów FK
 • dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • umiejętność pracy w grupie

Oferujemy:

 • pracę na cały etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • szkolenia
 • przyjazną atmosferę pracy
 • pracę w środowisku międzynarodowym
 • perspektywę dalszego rozwoju
 • pakiet indywidualnych świadczeń medycznych

Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru zamieszczonego poniżej. Jednakże prosimy o podpisanie i odesłanie tej zgody jedynie wówczas, gdy Kandydat chce wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez naszą Spółkę lub gdy dokumenty rekrutacyjne z jakiś przyczyn będą zawierać dane wrażliwe tj. szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (niemniej jednak zaznaczamy, że Spółka nie oczekuje i nie wymaga umieszczania tego typu danych w CV i dokumentach rekrutacyjnych).

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez getsix Szczecin sp. z o.o. w Szczecinie (ul. Storrady Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez getsix Szczecin sp. z o.o. w Szczecinie (ul. Storrady Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacji.*

*Proszę zaznaczyć właściwe

Miejscowość i data:
Podpis:

Lokalizacja miejsca pracy:

APLIKUJ »

Zostałem poinformowany, o tym, że:

  • Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest getsix Szczecin sp. z o.o. we Szczecinie (ul. Storrady Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin), dalej: Spółka.
  • Spółka powołała inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
   – adres do korespondencji : getsix Szczecin Sp. z o.o., ul. Storrady Świętosławy 1a, 71-602 Szczecin
   – e-mail: gdpr@getsix.pl
  • Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia na to zgody – również przyszłych rekrutacji.
  • Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Spółką w tym firmom rekrutacyjnym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, prawne lub IT, a także podmiotom powiązanym ze Spółką.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się nami na dane podane w pkt 2.
  • Przetwarzanie danych osobowych w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ich podanie jest dobrowolne, choć konieczne, abym mógł wziąć udział w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Przetwarzanie innych, podanych przez mnie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
  • Przetwarzanie danych osobowych w celach dalszych procesów rekrutacyjnych odbywa się również na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie jest dobrowolne.
  • Dane będą mogły być także przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • Brak zgody na udział w obecnej/ przyszłych rekrutacjach uniemożliwi rozpatrzenie mojej kandydatury lub uwzględnienie moich aplikacji w przyszłych rekrutacjach.
  • W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 9 miesięcy, licząc od daty zakończenia rekrutacji. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej.
  • Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ostatnia aktualizacja:

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje