Aktualności

/ Prawo

Spółki deweloperskie, a spółki nieruchomościowe

Spółki deweloperskie, a spółki nieruchomościowe

/
Date21 cze 2022
/
Category

Zgodnie z ostatnio zaprezentowanym stanowiskiem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej spółka prowadząca działalność deweloperską w zakresie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz ich sprzedaży może być uznana za spółkę nieruchomościową na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, co powodować będzie obowiązek przekazania określonych informacji o takiej spółce i jej udziałowcach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.


Definicja spółki nieruchomościowej

Przypominamy, że spółka nieruchomościowa to każdy podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości.

Dany podmiot zostanie uznany za spółkę nieruchomościową, jeśli spełnia warunki, które różnią się w zależności od tego, czy podmiot ten dopiero rozpoczyna działalność, czy już ją prowadzi.

Podmiot będący start-upem spełnia definicję spółki nieruchomościowej, jeśli:

  • na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej jego aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowi wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz
  • wartość rynkowa tych nieruchomości przekracza 10 mln zł

Podmiot kontynuujący działalność spełnia definicję spółki nieruchomościowej, jeśli:

  • na ostatni dzień poprzedniego roku co najmniej 50% wartości bilansowej jego aktywów bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz
  • wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł
  • w poprzednim roku jego przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

Deweloperzy a status spółki nieruchomościowej

Zgodnie z niedawno wydaną interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.523.2021.2.AW, obliczając wartość bilansową swoich aktywów, deweloper powinien uwzględniać również aktywa obrotowe związane z nieruchomością, takie jak produkty, zapasy i towary, a nie wyłącznie wartość gruntów, budynków, środków trwałych w budowie i inwestycji długoterminowych.


Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe stanowisko organu podatkowego, wskazujemy, że spółki zajmujące się działalnością deweloperską mogą zostać uznane za spółki nieruchomościowe na gruncie ustaw o podatkach dochodowych i mogą zostać objęte obowiązkiem informacyjnym nakładanym na takie spółki w przepisach ustaw o podatkach dochodowych.

W związku z tym zalecamy, aby spółki prowadzące działalność deweloperską (oraz podatnicy PIT/CIT, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio udziały w takiej spółce) dokonały weryfikacji w zakresie spełnienia wskazanych wyżej przesłanek.

Przypominamy, że przedłużony termin na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej ww. informacji za rok podatkowy 2021 upływa 30 września 2022 r. (dla spółek, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.).

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje