Menu

News

Przypominamy o obowiązku uzupełnienia danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Aktualizacja: 10-07-2020

Szanowni Państwo

13 października 2019 r. rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, tj. system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych czyli o osobach fizycznych sprawujących kontrolę nad polskimi spółkami handlowymi.
Poniżej przedstawiamy podstawowe problemy, które wiążą się z obowiązkiem dokonania zgłoszenia do rejestru:

1. NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO?

Zgłoszenia do rejestru dokonują następujące spółki prawa handlowego:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne (od 1 stycznia 2021 r.)
 • spółki akcyjne, z wyłączeniem spółek których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego.

2. KTO JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką prawa handlowego poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez tę spółkę, lub osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym w przypadku spółki będącej osobą prawną:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki prawa handlowego, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki prawa handlowego, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki prawa handlowego, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki prawa handlowego, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką prawa handlowego poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w szczególności posiadająca status jednostki dominującej względem tej osoby prawnej, lub dysponująca uprawnieniami do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki, na podstawie umowy zawartej z tą spółką albo statutu lub umowy tej spółki, lub
 • w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

3. JAKIE DANE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU?

 • Dane identyfikacyjne spółek:
  • nazwa (firma),
  • forma organizacyjna,
  • siedziba,
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • NIP.
 • Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:
  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • państwo zamieszkania,
  • numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • o informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Rejestr jest jawny, a dostęp do niego bezpłatny. Rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Finansów w systemie teleinformatycznym.


4. W JAKIM TERMINIE NALEŻY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?


Aktualizacja: 10-07-2020


Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii Tarcza antykryzysowa 1.0. odroczyła termin zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR.

Termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR, dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 r., został odroczony do 13 lipca 2020 r.

Podmioty zarejestrowane w Rejestrze są zobowiązane do zgłoszenia do Rejestru zmiany danych identyfikacyjnych ich dotyczących lub zmiany danych identyfikacyjnych beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia ich zmiany.

Dla podmiotów wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 roku termin został wydłużony do dnia 13 kwietnia 2020 roku. Mając jednak na uwadze, że w niektórych sytuacjach ustalenie beneficjenta rzeczywistego może być czasochłonne, należy z wyprzedzeniem podjąć działania zmierzające do uzyskania stosownych informacji w tym zakresie.

5. JAK ZGŁOSIĆ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DO REJESTRU?

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje się nieodpłatnie, w formie dokumentu elektronicznego zgodnego ze wzorem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, dostępnego pod linkiem https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

UWAGA! Zgłoszenia będzie mogła dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom, w tym pełnomocnikom.

Zgłoszenie do Rejestru zawierać będzie obligatoryjnie oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości zgłaszanych informacji. Oświadczenie takie jest składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. CO W SYTUACJI GDY UCHYBIMY OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA?

Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia do Rejestru wymaganych informacji w terminie wskazanym w Ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

W razie pytań prosimy skontaktować się z naszym Customer Desk albo poprzez formularz kontaktowy na stronie getsix®.

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje