Aktualności

/ Podatki

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład 3.0)

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład 3.0)

/
Data15 gru 2022
/
Kategoria

TaxA Group

Opublikowana w dniu 25 października 2022 r. ustawa z dnia z dnia 7 października 2022 r. wprowadza nowe regulacje dla podatników (Polski Ład 3.0). Zmiany wynikające z ustawy w przeważającej części dotyczą ustawy o CIT i wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z pewnymi wyjątkami. Szczególnie istotną zmianą jest zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku minimalnego za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany dotyczące CIT wynikające z ustawy:

 1. Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych:
  • Całkowite uchylenie – z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r. – obowiązku dokumentacyjno-informacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych, w tym obowiązku w zakresie ustalania beneficjentów rzeczywistych należności w celu dochowania należytej staranności.
  • Zmiana progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami z rajów podatkowych w zależności od rodzaju transakcji na:
   • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,
   • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż finansowa.

  Dotychczas obowiązujący próg dokumentacyjny wynosił 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji.

 2. Doprecyzowanie limitu kosztów finansowania dłużnego – wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu (KUP) podlega nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekraczająca wyższą ze wskazanych kwot, tj. 3 000 000 PLN albo 30% podatkowej EBITDA.
 3. Wyłączenie z KUP kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotów powiązanych na transakcje kapitałowe (art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT):
  • ograniczono do spółek i spółek niemających osobowości prawnej,
  • wyłączenie nie będzie dotyczyć finansowania dłużnego udzielonego:
   • na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem; dotyczy to również nabycia kolejnych udziałów (akcji) w podmiotach, w których podatnik wcześniej nabył część udziałów (akcji), w przypadku gdy nabycie kolejnych udziałów (akcji) nastąpi w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia nabycia pierwszych udziałów;
   • przez banki lub przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w innym państwie EOG.
 4. Doprecyzowanie zasad dotyczących rozliczania tzw. ulgi na złe długi, przy dochodach opodatkowanych różnymi stawkami CIT – zwiększeń i zmniejszeń podstawy opodatkowania dokonuje się w stosownej proporcji dochodów opodatkowanych różnymi stawkami w ogólnej kwocie dochodów.
 5. Wprowadzono kolejne zmiany dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC – Controlled Foreign Corporation).
 6. Zmiany w podatku od przerzuconych dochodów, m.in.:
  • doprecyzowanie pojęcia przerzucanych dochodów,
  • doprecyzowanie warunków, jakie spełniają podmioty powiązane, na rzecz których ponoszone są koszty (co najmniej 50% przychodów pasywnych, przekazywanie co najmniej 10% tych przychodów na rzecz innego podmiotu poprzez m.in. zaliczenie do kosztów, odliczenie od dochodów czy wypłacenie zysku),
  • wprowadzenie definicji podstawy opodatkowania na potrzeby tego podatku,
  • podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik, a nie każda ze spółek odrębnie.
 7. Zmiany w polskiej spółce holdingowej (PSH), m.in.:
  • rozszerzono katalog form prawnych, w których może działać spółka holdingowa, o prostą spółkę akcyjną,
  • zmiana wysokości zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej do spółki holdingowej – z 95% do 100%,
  • modyfikacja bądź zniesienie wymogów uznania spółki za krajową lub zagraniczną spółkę zależną,
  • wyłączenie mechanizmu pay&refund w stosunku do dywidendy wypłaconej do spółki holdingowej w ramach PSH.
 8. Zmiany w CIT estońskim, m.in.:
  • doprecyzowanie terminu do złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania i nowelizacja przepisów dotyczących warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem,
  • dodano zakres zdarzeń wyłączonych z pojęcia ‘wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą’, tj. takich, które w 100% wykorzystywane są do działalności gospodarczej oraz takich, które wykorzystywane są do celów mieszanych (50% wydatków, w tym również odpisów amortyzacyjnych) à przepis analogiczny do wyłączeń wydatków obejmujących ukryte zyski – art. 28m ust. 4 pkt. 2) CIT,
  • doprecyzowano termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej, w przypadku nieprzerwanego 4-letniego stosowania CIT estońskiego,
  • zmiana przepisu określającego termin na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia – podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem,
  • rozszerzenie warunku minimalnego zatrudnienia w przypadku osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę o pracowników zwolnionych z PIT (np. osoby do 26 r.ż.) lub ZUS (np. studenci),
  • zmiana terminu zapłaty CIT estońskiego z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto – przedłużenie terminu do zapłaty podatku do końca 3-go miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto, wypłacono zaliczkę na poczet dywidendy lub rozdysponowano dochodem z tytułu zysku netto po zakończeniu opodatkowania ryczałtem.
 9. Uchylono przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy.
 10. Zmiany w konstrukcji podatku minimalnego i zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku minimalnego od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. – m.in. podwyższenie z 1% do 2% wskaźnika rentowności, zmiana metodologii jego wyliczania, wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania według wyboru podatnika, modyfikacja dotychczasowych wyłączeń i rozszerzenia tego katalogu.
 11. Zmiany w podatku u źródła (WHT):
  • WH-OSC składane najpóźniej do ostatniego dnia drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia limitu 2mln zł wypłat na rzecz podmiotu powiązanego (obecna treść przepisu wskazuje, że oświadczenie jest składane najpóźniej do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia 2mln zł),
  • preferencyjne zasady opodatkowania na podstawie oświadczenia pierwotnego złożonego przez płatnika będą mogły być stosowane do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym płatnik złożył to oświadczenie,
  • obowiązek złożenia oświadczenia następczego powstanie dopiero w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.
 12. Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków, – zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji, jeśli wniosek o zwrot podatnika nie będzie budził wątpliwości organu.

Źródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego TaxaGroup
TaxA Group

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180).

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje