Aktualności

/ Podatki

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) – więcej podmiotów objętych definicją

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) – więcej podmiotów

/
Data16 lut 2022
/
Kategoria

Zmiany podatkowe wprowadzone od 1 stycznia 2022 poszerzyły katalog podmiotów kwalifikujących się jako zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC – Controlled Foreign Company), tym samym wprowadzając w większej liczbie podmiotów konieczność stosowania zasad opodatkowania właściwych dla tych jednostek.

Najważniejsze z tych zmian dotyczą między innymi:

 • dodania dwóch nowych, szczegółowych kategorii kwalifikacji podmiotów,
 • rozszerzenia katalogu przychodów decydujących o kwalifikacji jako zagraniczna jednostka kontrolowana m.in. o: przychody z usług niematerialnych (np. doradczych, księgowych itp.), przychody ze sprzedaży towarów lub produktów zakupionych od podmiotów powiązanych lub sprzedawanych na ich rzecz, przychody z najmu, podnajmu i innych umów o podobnym charakterze,
 • uwzględnienia podczas weryfikacji poziomu relacji (powyżej 50%) polskich podatników z podmiotami zagranicznymi zarówno podmiotów powiązanych (tj. małżonków, krewnych albo osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w której podatnik albo jego małżonek lub krewny posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku) jak i podmiotów niepowiązanych,
 • wprowadzenia opodatkowania od wartości 8% określonych aktywów dla jednostek, które nie generują wystarczającego dochodu w stosunku do posiadanych aktywów (jednostki o charakterze pasywnym).

Zasady opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych

Podmioty zakwalifikowane jako zagraniczne jednostki kontrolowane składają odrębne zeznanie podatkowe – do końca dziewiątego miesiąca kolejnego roku podatkowego. Kwotę należnego podatku, obliczoną według stawki 19%, podatnik wpłaca jednorazowo. Obliczony podatek pomniejsza się jednak o wartość podatku zapłaconego za granicą.

Podstawę opodatkowania w tym przypadku, stanowi kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu, w którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot:

 • uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej;
 • dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce są zagraniczne jednostki kontrolowane, podlegające opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzące w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą – przy czym Ustawa doprecyzowuje zarówno definicję „rzeczywistej działalności”, jak i „charakteru istotnego” tej działalności.


Czym są zagraniczne jednostki kontrolowane?

Przepisy dotyczące zagranicznych jednostek kontrolowanych określa art. 24a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1800 ze zm.) oraz art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128 ze zm.). Zgodnie z aktualnymi regulacjami do tej grupy zaliczają się:

 1. zagraniczne jednostki mające siedzibę lub zarząd lub zarejestrowane lub położone na terytorium lub w kraju wymienionym w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych (zgodnie z obwieszczeniem z dnia 13 października 2021 r. są to: Republika Fidżi, Guam, Republika Palau, Republika Trynidadu i Tobago, Samoa Amerykańskie),
 2. zagraniczne jednostki mające siedzibę lub zarząd lub zarejestrowane lub położone na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej

  – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

 3. zagraniczne jednostki spełniające szczegółowe, określone w Ustawie warunki dotyczące:
  1. wysokości udziałów oraz poziomu kontroli sprawowanej nad zagraniczną jednostką przez polskich podatników oraz podmioty z nimi powiązane lub inne podmioty mające miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd w Polsce,
  2. wysokości przychodów tych jednostek, pochodzących z określonych źródeł lub udziału tych przychodów w wartości ich aktywów,
  3. wysokości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego jednostek w odniesieniu do wysokości podatku należnego w sytuacji, gdyby były one podatnikami mającymi siedzibę lub zarząd w Polsce,
  4. wysokości dochodu tych jednostek,
  5. udziału przychodów tych jednostek, pochodzących z transakcji dokonywanych z podmiotami niepowiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd, rejestrację lub położenie w tym samym państwie co te jednostki.

Zagraniczne jednostki

Wszystkie powyższe kryteria odnoszą się bezpośrednio do zdefiniowanych w ustawie „zagranicznych jednostek”, przez które rozumie się:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
 • fundacje, trusty lub inne podmioty albo stosunki prawne o charakterze powierniczym,
 • podatkowe grupy kapitałowe lub spółki z podatkowej grupy kapitałowej, które samodzielnie spełniałyby warunek dotyczący wysokości faktycznie zapłaconego podatku dochodowego tych jednostek w odniesieniu do wysokości podatku należnego w sytuacji, kiedy byłyby one podatnikami mającymi siedzibę lub zarząd w Polsce – gdyby nie były częścią podatkowej grupy kapitałowej,
 • wydzielone organizacyjnie lub prawnie części zagranicznych spółek lub innych podmiotów mających osobowość prawną albo niemających osobowości prawnej

– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których podatnicy, mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będą uprawnieni do nabycia takich praw, w tym jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnicy sprawują kontrolę faktyczną.


Kogo obejmują przepisy dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)?

Kwalifikacja podmiotu jako zagranicznej jednostki kontrolowanej wymaga indywidualnej, dogłębnej analizy struktury podmiotu zagranicznego oraz jego zależności, relacji i powiązań z podmiotami mającymi siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy ustaw o CIT oraz PIT. Podmiot może przeprowadzić taką weryfikację samodzielnie, korzystając z wewnętrznych specjalistów w zakresie podatków i prawa lub zlecić analizę oraz obsługę rozliczeń podmiotów CFC doradcy podatkowemu.

Usługi podatkowe getsix® obejmują doradztwo w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych w pełnym zakresie – nasi specjaliści określą, czy powstaje obowiązek podatkowy, obliczą wysokość opodatkowania oraz wskażą sposób rozliczenia podatku

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje