Aktualności

/ Podatki

SLIM VAT - Zmiana przepisów odnośnie krajowych korekt faktur sprzedaży i zakupu z polskim podatkiem VAT in minus - przykłady

Krajowe korekty faktur sprzedaży i zakupu z polskim podatkiem VAT in minus

/
Date19 mar 2021
/
Category

Pobierz PDF

Nasz dział Customer Relation we współpracy z działem księgowym przygotował następujące wyjaśnienie zmian polskich przepisów dotyczących Slim VAT.

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie tzw. pakiet SLIM VAT (Simple, Local And Modern VAT) który wprowadził zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących „in minus”. W wyniku nowelizacji ustawy o podatku VAT zniesiono obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus, za to wprowadzono szereg innych obowiązków.


Nowe przepisy dotyczą: krajowych korekt z polskim podatkiem VAT in minus dla faktur sprzedaży i zakupu.

Od 1 stycznia 2021 obniżenia podstawy opodatkowania (inaczej odliczenia VAT z faktury korygującej na minus) można dokonać w miesiącu wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem, że z posiadanej przez podatnik a dokumentacji wynika, co następuje:

  1. uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w fakturze korygującej,
  2. zostały spełnione warunki z punktu 1, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada ww. dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Podsumowując:

Strony (dostawca i nabywca) mogą podpisać porozumienie, iż w 2021 będą rozliczać faktury korygujące na minus według starych przepisów. Takie porozumienie musi zostać podpisane przez obie strony przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej dla danego nabywcy w 2021.

Brak podpisanego porozumienia oznacza, że nabywca i dostawca będą rozliczać faktury korygujące na minus (obniżać podstawę opodatkowania) według nowych przepisów, tj. obowiązujących od 01.01.2021.


Przykład 1: Strony wspólnie ustalają korektę faktury

  1. w styczniu 2021 strony ustaliły, iż nastąpi zwrot towaru, zmiana ceny, rabat itp. na podstawie umowy miedzy stronami, korespondencji mailowej lub innej pisemnej formy;
  2. faktura korygująca in minus została wystawiona w lutym 2021;
  3. rozliczenie VAT z faktury korygującej nastąpi w styczniu 2021, nie jest już potrzebne żądne inne potwierdzenie przez nabywcę.

Uwaga: wystawianie faktur korygujących in minus powinno się odbywać niezwłocznie po ustaleniach z klientem – najlepiej w tym samym miesiącu. Do wszystkich faktur in minus należy załączać kopię korespondencji z klientem, a następnie taki komplet dokumentów przesyłać do Państwa biura księgowego (może być drogą mailową).

Jeśli okaże się, że z korespondencji wynika, że ustalenia co do korekty na minus są ze stycznia, a faktura korygująca in minus została wystawiona po wysłaniu pliku JPK za 01.2021, to wówczas należy skorygować ten plik JPK i wysłać czynny żal do US z wyjaśnieniem przyczyny jego korekty. Przypominam, że dotyczy to także korekt in minus, które otrzymują Państwo od swoich klientów.


Przykład 2: Brak ustaleń pomiędzy stronami korekty faktury

  1. brak ustaleń z klientem np. dostawca zauważył błędną cenę i wystawił korektę na minus, ale nie prowadził korespondencji z klientem w tej kwestii;
  2. konieczne jest uzyskanie potwierdzenie od nabywcy w określonej formie tj. na fakturze korygującej musi znaleźć się adnotacja nabywcy: „potwierdzamy zgodność faktury z uzgodnieniami, oraz że warunki dostawy zostały spełnione”, oraz data i podpis nabywcy. Takie potwierdzenie może się odbyć drogą mailową.

Bardzo możliwe, że Państwa klienci będą stosowali stare i nowe przepisy, dlatego najlepiej na bieżąco przesyłać do Państwa firmy księgowej porozumienia z klientami, a także korekt faktur sprzedaży i zakupu in minus z załączoną korespondencją z klientem (jeśli taka wystąpi).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie getsix®.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje