Aktualności

/ Podatki

Nadchodzące zmiany w rozliczeniach VAT, które wkrótce wejdą w życie

Priorytet podatkowy 2019 | Nadchodzące zmiany w rozliczeniach VAT, które wkrótce wejdą w życie

/
Data10 lip 2019
/
Kategoria

Aktualizacja: 11-10-2019
Aktualizacja: 30-08-2019

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na szeroki pakiet zmian w zakresie rozliczeń VAT, który ma wejść w życie w drugiej połowie 2019 roku. Część zmian (dotyczących obowiązkowego split payment) dotyczy tylko wybranych branż, część odnosi się natomiast do wszystkich podatników VAT.

Doradcy podatkowi z kancelarii doradztwa podatkowego Accreo wraz z getsix® przygotowali dla Państwa zwięzłe podsumowanie nadchodzących zmian, które znajdą Państwo w załączniku. Rekomendujemy zapoznanie się z nimi i jak najszybsze zaplanowanie procesu wprowadzenia odpowiednich procedur VAT. Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w tym procesie, zarówno merytorycznie, jak i praktycznie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

getsix i Accreo

Biała Księga

27 maja 2019 r. Prezydent podpisał projekt nowelizacji ustawy tworzącej białą listę podatników VAT. Ustawa ma wejść w życie 1 września 2019 r.

Biała lista podatników będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. zarejestrowania;
 2. wyrejestrowania;
 3. statusu podatnika VAT; oraz
 4. numerów rachunków bankowych przedsiębiorców zarejestrowanych na potrzeby VAT w Polsce, na które ich kontrahenci powinni dokonywać wpłat za faktury.

Kontrahentów będzie można wyszukać przy pomocy numeru NIP oraz fragmentu nazwy firmy czy nazwiska podmiotu.

Należy zauważyć, że kwot przelanych na inne numery rachunków bankowych niż wykazane w białej liście, a przekraczające PLN 15.000,00 nie będzie można uznać jako koszty uzyskania przychodu. Ta sankcja zostanie jednakże wprowadzona dopiero od 1 stycznia 2020 r. (podobnie jak planowane sankcje w zakresie braku stosowania obowiązkowego mechanizmu split payment – o czym poniżej).

Istotne będzie przy tym, czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu. Decydującym jest zatem dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy.

Od powyższej zasady są jednak wyjątki. W sytuacji, gdy podatnik dokona pomyłki, będzie mógł zaliczyć kwotę wyższą niż PLN 15.000,00 i wpłaconą na inny rachunek jako koszt uzyskania przychodu, jeżeli:

 • w przeciągu 3 dni zgłosi wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście w urzędzie skarbowym,
 • dokona płatności przy wykorzystaniu mechanizmu split payment.

Wykaz ma być udostępniony:

 • w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów, oraz
 • w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Aktualizacja: 30-08-2019

Uwagi praktyczne:


 • Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego numer rachunków bankowych kontrahentów powinny być sprawdzane tego samego dnia, w którym planują Państwo zrealizować przelew.
 • Prosimy upewnić się, że numery kont bankowych podanych na fakturach sprzedaży są zgodne z numerami na „Białej liście”, ponieważ kontrahenci mogą odmówić zapłaty na rachunek, który nie został zaktualizowany.

Obowiązkowy Split Payment

Mechanizm split payment, zostanie wprowadzony dla określonych branż od 1 listopada 2019. Aktualnie split payment (inaczej mechanizm podzielnej płatności MPP) funkcjonuje w polskim prawie na zasadzie dobrowolności.

Założenia projektu:

 • Zobowiązani do stosowania obowiązkowego mechanizmu są podatnicy rozliczający się przy pomocy faktur (B2B), których wartość transakcji jest równa, bądź wyższa niż PLN 15.000,00 (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności).
 • Limit wartości transakcji w kwocie PLN 15.000,00 dotyczyć będzie wyłącznie wartości jednej faktury, a wartość faktur nie będzie podlegać sumowaniu.
 • Istnieje możliwość wykonania przelewów zbiorczych MPP w przypadku, gdy podatnik otrzyma od jednego dostawcy lub usługodawcy w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jedną fakturę, przy czym każda z tych faktur powinna wynosić co najmniej PLN 15.000,00.
 • Poniżej kwoty PLN 15.000,00 znajdą zastosowanie ogólne zasady rozliczeń VAT – można stosować w tym zakresie dobrowolny split payment.
 • Zaistnieje obowiązek posiadania odrębnych rachunków bankowych przez podatników będących podmiotami zagranicznymi, które za pomocą przelewów bankowych rozliczają transakcje opodatkowane VAT.
 • Zmniejszy się kwota solidarnej odpowiedzialności z dostawcą towaru za niezapłacony przez niego VAT.
 • Nastąpi likwidacja instytucji kaucji gwarancyjnej.

Obowiązkiem stosowania MPP będą objęte1:

 • Wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,
 • Odpady, złom, surowce wtórne,
 • Elektronika – m.in: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,
 • Paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,
 • Prawa do emisji gazów cieplarnianych,
 • Roboty budowlane,
 • Węgiel,
 • Handel częściami do samochodów i motocykli.

Tym samym obowiązek stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony mechanizmem split payment.

Sankcje:

 • Niepodanie na fakturze informacji o zastosowaniu obowiązkowego MPP przez wystawcę będzie skutkować obciążeniem go dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.
 • Odbiorca faktury, który nie dokona zapłaty w formie split payment nie będzie miał prawa do zaliczenia kosztów z faktury do KUP w CIT/PIT (zastosowanie dopiero od stycznia 2020 r.)

Zmiany korzystane dla podatników:

 • Możliwość opłacenia z rachunku VAT innych zobowiązań podatkowych, celnych, czy też składek ZUS.

Możliwość zapłaty (w MPP) jednym komunikatem przelewu za więcej niż jedną fakturę.


Aktualizacja: 11-10-2019

Uwagi praktyczne:


Mechanizm split payment jest stosowany już od 1 lipca 2018 r. Jego cechą charakterystyczną do tej pory była dobrowolność – to nabywca decydował czy dokona zapłaty w systemie podzielonej płatności, a więc kwota netto wpłynie na rachunek bieżący a kwota VAT na tzw. rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. dla wybranych grup towarów i usług mechanizm ten jest obligatoryjny.

 • Dla wystawiającego fakturę wejście w życie obowiązku podzielonej płatności oznacza::
  • zmianę stawki VAT na jaką opodatkowana jest kwota sprzedaży;
  • konieczność dodania dopisku „Mechanizm podzielonej płatności (MPP)” na fakturach powyżej 15 000 PLN, co do faktur poniżej 15 000 PLN dopisek można dodać, ale nie jest on obowiązkowy.
 • Obligatoryjnym mechanizmem split payment objęte zostaną płatności za wybrane towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, załącznik ten można znalężć na stonie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3602

Będziemy śledzić prace nad tą ustawą i informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Otrzymane informacje mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa. Ze względu na szybkość zmian w polskim ustawodawstwie, prosimy o sprawdzenie, po otrzymaniu tej informacji, czy jest ona nadal aktualna.

1Wszystkie towary znajdą się w nowym załączniku nr 15 do projektu ustawy; jednocześnie zlikwidowane zostaną obecne załączniki 11,13,14.

logo getsix

Księgowość, kadry i płace, IT, usługi outsourcingowe – Państwa niezawodny Partner w Polsce.

Księgowość, kadry i płace, IT, usługi outsourcingowe

getsix®, jako doświadczony i silny partner biznesowy, oferuje szeroką gamę usług gospodarczych dla lokalnego rynku i inwestycji zagranicznych w Polsce. Usługi świadczone dla klienta zawsze są w centrum wszystkich działań wykonywanych przez getsix®. Do Państwa firmy na stałe przypisana jest osoba kontaktowa. Nowoczesne usługi świadczone przez getsix® dają Państwu możliwość skoncentrowania się wyłącznie na podstawowych działaniach i ekspansji, bez nadmiernego niepokoju związanego z codziennymi czynnościami.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje