Aktualności

/ Podatki

Preferencje podatkowe dla pomocy Ukrainie

Preferencje podatkowe dla pomocy Ukrainie

/
Data26 kw. 2022
/
Kategoria

Angażując się w pomoc Ukrainie można skorzystać z szeregu istniejących oraz nowowprowadzonych preferencji podatkowych. Mimo, że niektóre przepisy weszły w życie dopiero w połowie marca – obowiązują z mocą wsteczną tj. od 24 lutego 2022 r.


Darowizny na rzeczy organizacji pozarządowych (NGO)

Od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym można odliczyć wartość darowizny przekazywanej organizacjom pozarządowym w formie pieniężnej oraz rzeczowej. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorstw.

Odliczenie może wynieść maksymalnie:

Odliczenia mogą dokonać podatnicy składający:

 • PIT-36
 • PIT-37
 • PIT-28
 • CIT-8
 • CIT-8AB

Odliczeniu podlega wyłącznie udokumentowana darowizna. W przypadku darowizny pieniężnej – może to być dowód wpłaty na rachunek bankowy, natomiast dla darowizny rzeczowej – dokument zawierający dane darczyńcy, wysokość darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.


Honorowe Krwiodawstwo

Osoby przekazujące krew lub osocze w ramach honorowego krwiodawstwa, mogą odliczyć o podstawy opodatkowania ekwiwalent w wysokości:

 • 130 zł za każdy litr pobranej krwi,
 • 200 zł za każdy litr pobranego osocza.

Ulga ta wlicza się do limitu określonego dla ulgi z tytułu darowizny na rzecz pożytku publicznego, której limit wynosi do 6% dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.


Świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Każdy podmiot (w tym osoby fizyczne), który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może ubiegać się o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie przysługuje za okres maksymalnie 60 dni. Wniosek o jego wypłatę składa się w swoim Urzędzie Gminy.

Otrzymana kwota jest w całości zwolniona z podatku dochodowego.


Pomoc jako koszt podatkowy

Firmy przekazujące pomoc dla Ukrainy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (zarówno w PIT jak i CIT) wydatki poniesione w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na wytworzenie lub koszty nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy oraz z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej). W kosztach może być ujęta pomoc świadczona za pośrednictwem:

 • organizacji pozarządowych (również z Ukrainy),
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

0% VAT

Nieodpłatna dostawa towarów lub świadczenie usług w okresie od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r., na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie zostały objęte stawką VAT w wysokości 0%.

Szczegółowy zakres świadczeń objętych tą stawką nie jest co prawda ściśle określony, jednak dotyczy ona wyłącznie tych świadczeń, które są oferowane na rzecz:

 • Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotów leczniczych,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Zastosowanie stawki 0% VAT wymaga zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem a jednym z powyższych podmiotów. Z treści umowy musi jednoznacznie wynikać, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.


Zwolnienie z tzw. „estońskiego CIT”

W okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. zwolnione z opodatkowania są dochody z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, poniesione na wytworzenie albo nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz kosztów poniesionych z tytułu wykonania nieodpłatnych świadczeń służących temu samemu celowi.

Zwolnieniu podlegają wyłącznie koszty darowizn oraz świadczeń na rzecz:

 • organizacji pożytku publicznego lub równoważnych organizacji na terytorium Ukrainy,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego w Polsce lub w Ukrainie.

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Zwolnienie z PIT dla korzystających z pomocy humanitarnej

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w czasie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. korzystający w tym okresie z pomocy humanitarnej (np. w formie darowizn finansowych lub rzeczowych) nie muszą płacić PIT z tego tytułu. Dotyczy to również pomocy otrzymanej od organizacji pozarządowych.

Podatek od darowizny

Nie uległy zmianie przepisy w zakresie darowizn. Obywatele Ukrainy otrzymujący darowiznę nie muszą płacić podatku od darowizn, o ile wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych od jednej osoby, czy organizacji nie przekroczy 4 902 zł na osobę w ciągu 5 lat.

Prawo do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, oraz, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej również do:

 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • świadczenia dobry start,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego,
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Obywatelowi Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2022 r. poz. 531).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 641).

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje