Aktualności

/ Podatki

Polski Ład - zmiany wspólne dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Polski Ład – zmiany dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

/
Date14 gru 2021
/
Category

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), stanowiąca część programu określanego jako „Polski Ład” i wprowadzająca szereg zmian przepisów podatkowych, z których większość ma obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany wspólne dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wprowadzone tą ustawą:


Zmiana przepisów dotyczących poboru podatku „u źródła”

Znacząco zminimalizowane zostały ograniczenia w zakresie braku możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także braku możliwości uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie przy wypłatach niektórych należności opodatkowanych podatkiem „u źródła”, przekraczających 2 000 000 zł na rzecz jednego podmiotu. Po wprowadzonych zmianach ograniczenia te mają zastosowanie jedynie w przypadku gdy wypłata dokonywana jest na rzecz podmiotu powiązanego, który nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Rozszerzony został też zakres przedmiotowy opinii o stosowaniu zwolnienia na referencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyłączono z amortyzacji:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami;
 • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość.

Na gruncie podatku PIT wprowadzono także zmianę w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych, które były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji i nie były wcześniej amortyzowane. Za ich wartość początkową uważana będzie cena ich nabycia – nie wyższa od wartości rynkowej.


Uszczelnienia w zakresie warunków zwolnienia z podatku dochodowego z realizacji inwestycji w PSI lub w SSE.

W ustawie wyraźnie wskazano, że zwolnieniu z podatku dochodowego podlega tylko dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z realizacji nowej inwestycji i uzyskany na terenie określonym w decyzji o wsparciu.


Zmiany w zakresie cen transferowych

 1. Zmodyfikowano definicję podmiotów powiązanych – Wskazano wyraźnie, że podmiotami powiązanymi są:
  • spółka komandytowa i jej wspólnik,
  • spółka komandytowo-akcyjna i jej wspólnik
  • spółka jawna i jej wspólnik.
 2. Umożliwiono dokonanie korekty cen transferowych in minus także w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot powiązany.
 3. Określono, że umowa pożyczki powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego w zakresie oprocentowania, także w przypadku zmiany umowy pożyczki.
 4. Wprowadzono obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji podatkowej w postaci elektronicznej.
 5. Do 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego wydłużono termin na przygotowanie lokalnej dokumentacji podatkowej.
 6. Do 14 dni wydłużono termin na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu podatkowego.
 7. Uregulowano sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu oraz transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niemającej osobowości prawnej.
 8. Wprowadzono zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych (w przypadku spełnienia określonych w ustawie dodatkowych warunków):
  • transakcji pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce;
  • transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym;
  • transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour; 
  • transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania.
 9. Zwolniono z obowiązku przedstawiania w dokumentacji podatkowej analizy porównawczej lub analizy zgodności (banchmarking) dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą oraz dla transakcji innych niż zawierane z tzw. rajami podatkowymi.
 10. Zlikwidowano konieczność składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesiono go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych.
 11. Do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego wydłużono termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR).
 12. Zmiany w zakresie podpisywania informacji o cenach transferowych – Informacja o cenach transferowych będzie mogła być podpisywana przez:
  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kierownika jednostki, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu,
  • pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Nowe ulgi dla przedsiębiorców

Ulga na prototyp – premiowanie działalności podatników, w ramach której opracowują i wdrażają do produkcji nowy produkt aby następnie wprowadzić go na rynek.

Ulga na ekspansję – adresowana do przedsiębiorców, którzy w sposób nieincydentalny zwiększyli przychody ze sprzedaży lub uzyskali przychody dzięki wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów, względnie dzięki rozpoczęciu sprzedaży na nowym rynku.

Ulga na działalność CSR (Corporate Social Responsibility) – dla podatników wspierających sport, kulturę i edukację.

Ulga na robotyzację – dla przedsiębiorców nabywających nowe maszyny i urządzenia określone w ustawie. Ulga ma zastosowanie jedynie w okresie od początku roku podatkowego rozpoczynającego się w 2022 r. do końca roku podatkowego rozpoczynającego się w 2026 r.

Ulga na koszty nabycia i używania terminala płatniczego – można z niej skorzystać w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął używanie terminala płatniczego oraz w roku następnym.

Ulga związana z zatrudnieniem innowacyjnych pracowników – stanowi dopełnienie ulgi na działalność badawczo – rozwojową, która będzie polegała na zatrzymaniu przez podatnika (tj. nie wpłaceniu do urzędu skarbowego) części zaliczek na podatek, względnie zryczałtowanego podatku, pobranych z wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców i twórców bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową – obliczonych z uwzględnieniem stawki podatku właściwej dla przedsiębiorcy.

Podwyżka wskaźników premiowania kosztów kwalifikowanych działalności badawczo – rozwojowej oraz wprowadzenie możliwości jednoczesnego, w odniesieniu do tych samych dochodów, stosowania ulgi B+R oraz IP Box. Podatnicy będą mogli zatem stosować stawkę podatku w wysokości 5% do dochodów określanych z uwzględnieniem ulgi B+R.

Separator

/ Nasze publikacje

Zmiany wspólne dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: zmian wspólnych dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje