Aktualności

/ Podatki

Polski Ład - Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Polski Ład – Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

/
Data13 gru 2021
/
Kategoria

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105), stanowiącą część programu określanego jako „Polski Ład” i wprowadzającą szereg zmian przepisów podatkowych, z których większość ma obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wprowadzone tą ustawą:


Określanie wysokości podatku dla podatników rozliczających się według skali podatkowej

Do 30 000 zł podwyższona została kwota wolna od podatku, dla wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej – niezależnie od wysokości uzyskiwanych przez nich dochodów. Zwiększono również z 85 528 zł do 120 000 zł próg dochodów, powyżej którego obowiązuje stawka podatkowa 32%.

Dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości pomiędzy 68 412,00 zł a 133 692,00 zł, wprowadzona została tzw. „ulga dla klasy średniej”, która polega na możliwości odliczenia od przychodu odpowiedniej kwoty obliczonej z zastosowaniem określonego w ustawie wzoru.


Likwidacja możliwości odliczenia od podatku części zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dla wszystkich podatników, niezależnie od sposobu rozliczania podatku, zlikwidowana została możliwość odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przed zmianą przepisów możliwe było jej częściowe odliczenie (do 7,75% podstawy wymiaru składki).


Ulga dla podatników przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł zwolnione z podatku dochodowego będą przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ulga obejmuje przychody osiągnięte w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego.

Zwolnieniu podlegają tylko dochody uzyskane:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia lub umów o dzieło o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o PIT (lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Podatnikami do których jest adresowana ta ulga są osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i przez ostatnie 3 lata przed zmianą rezydencji podatkowej nie miały miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Fakt zamieszkiwania poza Polską może być potwierdzony certyfikatem rezydencji lub innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.


Ulga dla seniorów

Ulga dla seniorów sprowadza się do zwolnienia z opodatkowania dochodów do wysokości 85 528,00 zł w roku podatkowym.

Z ulgi dla seniorów mogą skorzystać kobiety po przekroczeniu 60 roku życia oraz mężczyźni po przekroczeniu 65 roku życia uzyskujący przychód:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia lub umów o dzieło o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o (lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),

– którzy pomimo osiągnięcia uprawnień do otrzymywania emerytury zrezygnują z jej pobierania.

Oznacza to, że pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu progu dochodów w wysokości 115 528,00 zł (30 tys. zł kwoty wolnej dla każdego + 85 528 zł ulgi dla seniorów).


Ulga dla podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci

Do wysokości 85 528,00 zł w roku podatkowym zwolnione z opodatkowania będą dochody osiągane przez podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci.

Z ulgi tej może skorzystać każda osoba, która w roku podatkowym:

 • wykonywała władzę rodzicielską,
 • pełniła funkcję opiekuna prawnego, z którym dziecko zamieszkiwało,
 • sprawowała funkcję rodziny zastępczej,
 • wykonywała ciążący na niej obowiązek alimentacyjny albo sprawowała funkcję rodziny zastępczej w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci,

– w stosunku do co najmniej czworga dzieci.

Zwolnieniu podlega tylko dochód uzyskany:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia lub umów o dzieło o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o PIT (lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Oznacza to, że osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu progu dochodów w wysokości 115 528,00 zł (30 tys. zł kwoty wolnej dla każdego + 85 528 zł ulgi). Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota wolna od podatku będzie wynosić 231 056,00 zł.


Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z prywatnego najmu lub dzierżawy budynków i lokali mieszkalnych

Zlikwidowana została możliwość opodatkowania według skali podatkowej przychodów osiąganych z prywatnego najmu lub dzierżawy budynków i lokali mieszkalnych. Wszyscy podatnicy osiągający przychody z tego tytułu będą musieli opodatkować je ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość ryczałtu nie ulega zmianie i będzie wynosiła 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.


Zmiany mające na celu przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu

Wprowadzone zmiany mają prowadzić do tego by nieuczciwy pracodawca, przejął niejako ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej, którą nielegalnie zatrudnił.

Przychody uzyskane przez pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia zostały zwolnione z opodatkowania.

Jednocześnie pracodawca zatrudniający pracownika nielegalnie musi zaliczyć do swojego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wartość przychodu pracownika zatrudnionego nielegalnie oraz dodatkowo równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc, w którym stwierdzone zostało nielegalne zatrudnienie.


Zmiana opodatkowania sprzedaży rzeczy ruchomych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu

Przychodem z działalności gospodarczej będą przychody ze sprzedaży majątku ruchomego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu. W tym także w sytuacji, gdy te składniki majątkowe zostały wycofane z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Zmiana ta dotyka najbardziej osoby, które do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystują samochody na podstawie umowy leasingu. Dotychczas po zakończeniu umowy i wykupie samochodu, który był przedmiotem leasingu, już po upływie 6 miesięcy od wykupu auta osoba taka mogła sprzedać samochód bez konieczności opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży. Obecnie będzie to możliwe dopiero po upływie 6 lat od tego momentu.

Separator

/ Nasze publikacje

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą. Obok znajduje się wycinek tej broszury nt.: zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje