Aktualności

/ Podatki

Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz wprowadzenie tzw. CIT estońskiego od 1 stycznia 2021

Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz wprowadzenie tzw. CIT estońskiego od 1 stycznia 2021

/
Date17 gru 2020
/
Category

Pobierz PDF

Prezydent podpisał uchwalone przez Sejm dwie nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych, które zakładają m.in. objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz wprowadzenie tzw. estońskiego CIT.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uwaga: Spółka komandytowa nowe zasady opodatkowania ma możliwość zastosowania począwszy od dnia 1 maja 2021 r.  W takim przypadku spółka może wydłużyć swój rok obrotowy i zamknąć księgi dopiero 30 kwietnia 2021 r.

Poniżej przedstawiamy główne założenia wprowadzonych zmian wynikające z nowelizacji ustaw:

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy należą:

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT)

Ustawa przewiduje dwa alternatywne rozwiązania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) oraz specjalny fundusz inwestycyjny, umożliwiający szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych.

Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych może podlegać spółka kapitałowa, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Ponadto przychody takiej spółki nie mogą przekroczyć progu 100 mln zł, a spółka musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami spółki. Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.

Spółka komandytowa – opodatkowanie CIT

Objęcie zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie dopełni obowiązków informacyjnych;

Do dochodów uzyskanych przez spółkę zastosowanie znajdzie:

 • stawka 9% – gdy roczne przychody uzyskiwane przez spółkę nie przekroczą równowartości 2 mln EUR;
 • stawka 19% – w pozostałych przypadkach.

Opodatkowanie komplementariuszy:

Co do zasady zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć należny podatek o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową zgodnie z jego udziałem w zysku spółki komandytowej. Sprawi to, że jego obciążenia podatkowe nadal będą porównywane do obciążeń wspólników spółek transparentnych podatkowo (niebędących podatnikami CIT).

Zwolnienie dla komandytariuszy

Dla komandytariuszy przewidziano zwolnienie w wysokości 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów, nie więcej jednak niż wartość 60 tys. zł rocznie. Aby komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienia musi jednak spełnić szereg warunków. Zastosowanie zwolnienia wyklucza w szczególności:

 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w spółce komandytowej z której pochodzi przychód komandytariusza podlegający zwolnieniu,
 • bycie członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej, z której pochodzi przychód komandytariusza podlegający zwolnieniu lub spółki posiadającej pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem spółki komandytowej z której pochodzi przychód komandytariusza podlegający zwolnieniu,
 • bycie podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu opisanych powyżej spółek na zasadach określonych w ustawie.

Ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej

Podatnicy będą mogli w dalszym ciągu dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1360 zł;

Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do stosowania CIT 9% (tzw. mały podatnik CIT)

Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników CIT 9% stawki podatku z 1,2 mln euro do 2 mln euro;

Zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zwiększenie limitu przychodów przesądzającego o możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z 250 tys. euro do 2 mln euro);

Pozostałe zmiany to m.in.:

 1. Rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do skorzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz modyfikację wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 2. Wprowadzenie do systemu prawa podatkowego definicji spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących opodatkowania tych spółek i składania dodatkowych informacji, a także obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla spółek nieruchomościowych nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium Polski;
 3. Rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 4. Rozszerzenie zakresu treści lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze;
 5. Ograniczenie stosowania przepisów o podwyższaniu i obniżaniu stawek amortyzacyjnych do środków trwałych wykorzystywanych do działalności zwolnionej z opodatkowania;
 6. Obowiązek dla niektórych podmiotów sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej;
 7. Przedłużenie okresu obowiązywania preferencji podatkowych, które zostały wprowadzone do systemu prawnego w związku z epidemią COVID-19;

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

Tax & Legal Grupy getsix

Nasi wyspecjalizowani doradcy podatkowi pod przewodnictwem Pani Anety są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix: LINK.

getsix Tax & Legal:
getsix® Tax & Legal Aneta Majchrowicz-Bączyk

Zespół getsix®

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje