Aktualności

/ Podatki

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych w Polsce

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych w Polsce

/
Date16 lip 2021
/
Category

Od 2021r. spółki komandytowe mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Opodatkowaniu będzie podlegała bieżąca działalność spółki oraz zyski wypłacane wspólnikom tych spółek, analogicznie jak w przypadku spółek z o. o. i akcyjnych wg ryczałtowej 19% stawki podatku.

Spółki komandytowe uzyskają status podatnika CIT z dniem 1 stycznia 2021 r., przy czym przewidziano możliwość przesunięcia tego momentu na dzień 1 maja 2021 r., o ile spółka tak postanowi.


Zasady opodatkowania wspólników spółki komandytowej od przychodów z udziału w zysku tej spółki.

Opodatkowanie zysków wspólników spółki komandytowej, ma miejsce na zasadach analogicznych jak przy wypłatach ze spółek z o. o. czy akcyjnych, przy czym w zależności od statusu wspólnika przewidziano inne zasady odliczeń:

1. Komandytariusz

Przewidziano zwolnienie 50% przychodów z udziału w zysku w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000,00PLN.

Zwolnienie te odnosi się do każdej ze spółek, w której dany podmiot jest komandytariuszem.

Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku gdy, komandytariusz:

  • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej, będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej,
  • jest członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem,
  • jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki, będącej komplementariuszem

2. Komplementariusz

Komplementariusz spółki komandytowej będzie uprawniony do odliczenia od przychodów z zysków w tej spółce, podatku z bieżącej działalności w stosunku w jakim posiada prawo do udziału w zysku.

Kwota tego odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć kwoty podatku obliczonego od zysku wg ryczałtowej stawki 19%, przypadającego na zysk komplementariusza.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące powyższego temat lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl"PolskienEnglishdeDeutsch

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje