Aktualności

/ Podatki

Nowe przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w Polsce - kompendium wiedzy

Obowiązki dotyczące informacji o cenach transferowych

/
Data18 gru 2020
/
Kategoria

Pobierz PDF

Polskie przepisy w określonych okolicznościach przewidują obowiązek złożenia dwóch niezależnych od siebie rodzajów informacji związanych z cenami transferowymi:

 1. Informacji o cenach transferowych przekazywanej Szefowi Krajowej Admiracji Skarbowej transferowych (dalej: „TPR”);
 2. Oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Informacja o cenach transferowych – TPR

Podmiotami zobowiązanymi do przekazania Szefowi Krajowej Admiracji Skarbowej informacji o cenach są:

 1. podmioty zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 2. polskie podmioty powiązane, które spełniają warunki do obowiązkowego sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, jednak są zwolnione z tego obowiązku ze względu na fakt, że nie korzystają ze zwolnień podatkowych i nie poniosły straty podatkowej.

Dokonując oceny powstania obowiązku złożenia informacji TPR można skorzystać z następującego schematu graficznego:

Nowe przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych (TPR)

Co obejmuje informacje TPR?

Informacja TPR obejmuje:

 1. dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
 2. ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;
 3. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
 4. informacje dotyczące metod i cen transferowych.

Informację TPR można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu urzędowym.

Do kiedy złożyć informację o TPR?

Informację TPR należy złożyć w terminie:

 1. do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 2. w 2020 roku ze względu na COVID-19:
  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
  • termin ulega przedłużeniu o trzy miesiące w przypadku gdy termin wskazany powyżej w pkt a) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Kto wbrew obowiązkowi nie złoży w terminie właściwemu organowi informacji TPR podlega grzywnie w wysokości do 120 stawek dziennych. Stawka dzienna w 2020 roku wynosi od 86,67 zł do 34 668 zł.


Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w Polsce

Kto musi złożyć oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych?

Podmiotami zobowiązanymi złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych są podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Gdzie należy złożyć oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych?

Oświadczenie składa się do urzędu skarbowego. Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co zawiera oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych?

W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

 1. sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;
 2. ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:

 • oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;
 • nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Do kiedy należy złożyć oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych?

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych należy złożyć w terminie:

 1. do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 2. w 2020 roku ze względu na COVID-19:
  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
  • termin ulega przedłużeniu o trzy miesiące w przypadku gdy termin wskazany powyżej w pkt a) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Kary

Kto wbrew obowiązkowi nie złoży w terminie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych lub poświadczy w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

Tax & Legal Grupy getsix

Nasi wyspecjalizowani doradcy podatkowi pod przewodnictwem Pani Anety są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix: LINK.

getsix Tax & Legal:
getsix® Tax & Legal Aneta Majchrowicz-Bączyk

Zespół getsix®

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje