Aktualności

/ Podatki

Nadchodzące terminy składania deklaracji: CBC-P oraz ORD-U

Nadchodzące terminy składania deklaracji: CBC-P oraz ORD-U

/
Date22 mar 2021
/
Category

Informujemy o zbliżających się terminach w zakresie:

1. Złożenia powiadomienia CBC-P

Country-by-Conutry report (CBC-R) to mechanizm raportowania określony w Ustawie z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Zgodnie z nim podmioty należące do dużych, międzynarodowych grup kapitałowych mają obowiązek przekazania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji podatkowych związanych z tą grupą podmiotów.

Do raportowania CBC-R są zobowiązane m.in. jednostki, których skonsolidowane przychody (przychody bilansowe) w sprawozdawczym roku obrotowym przekroczyły:

  • 3,25 mld PLN – gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN lub;
  • 750 mln EUR – gdy grupa kapitałowa, w której jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w walucie innej niż PLN.

Przeliczenia kwot progowych na potrzeby raportowania CBC dokonuje się zgodnie z wytycznymi art. 82 ust. 2 pkt 2 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami:

  • jeżeli jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przeliczenia dokonuje się według zasad określonych przez państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd (jeśli w państwie tym nie określono zasad przeliczania to stosuje się kurs określony poniżej);
  • jeżeli jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przeliczenia dokonuje się według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy.

Spółki będące członkami grup kapitałowych, których wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy objętej raportem CBC-R, zobowiązane są do złożenia powiadomienia CBC-P. W powiadomieniu CBC-P spółka musi wskazać jednostkę raportującą CBC-R oraz państwo w którym ten raport zostanie przekazany.

Termin na złożenie powiadomienia CBC-P wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia roku, za który sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Dla większości podmiotów będzie to więc 31 marca 2021 r.

Termin na złożenie informacji CBC-R wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia roku, za który sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Powiadomienia CBC-P oraz raport CBC-R należy złożyć w formie elektronicznej i podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Formularze są dostępne na portalu podatki.gov.pl. Za niedopełnienie tego obowiązku lub złożenie deklaracji niepełnej lub z nieprawdziwymi danymi, grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln PLN.

2. Zgłoszenia umów z nierezydentami

Do złożenia formularza ORD-U za 2020 r. zobowiązane są podmioty, które zawierały umowy z nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego:

  • powiązanymi osobowo lub kapitałowo (co najmniej 5% wszystkich praw głosu). Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR;
  • posiadającymi na terytorium RP przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo. Wyżej wymieniona umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Informację ORD-U należy sporządzić i przesłać do właściwego organu w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia roku podatkowego czyli w większości przypadków będzie to do 31 marca 2021 r. Formularz ORD-U można złożyć elektronicznie. Jest on dostępny na portalu podatki.gov.pl.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

getsix Tax & Legal:

Aneta Majchrowicz-Bączyk

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Radca prawny
Specjalizacja prawo podatkowe
getsix Tax & Legal
pl"PolskienEnglishdeDeutsch

Tax & Legal Grupy getsix

Nasi wyspecjalizowani doradcy podatkowi pod przewodnictwem Pani Anety są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje