Aktualności

/ Podatki i prawo

Zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 3

Zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 3

/
Data25 lip 2023
/

kancelaria doradztwa podatkowego JRD

W ostatnich latach rząd Polski wprowadził wiele zmian w zakresie podatku VAT, mających na celu uproszczenie i usprawnienie systemu podatkowego dla przedsiębiorców. Jednym z najnowszych pakietów jest SLIM VAT 3, który wszedł w życie 1 lipca 2023 roku. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach tego pakietu.


Mały podatnik w VAT:

Limit wartości sprzedaży, przy której podatnik będzie uznany małym podatnikiem VAT, został zmieniony – po wejściu SLIM VAT 3 wynosi on 2 000 000 euro. Podatnik, spełniający definicję małego podatnika, może rozpoznawać obowiązek podatkowy według metody kasowej oraz korzystać z rozliczeń kwartalnych.


Kursy przeliczeniowe stosowane w przypadku faktur korygujących:

Wprowadzone zostały jasne reguły dotyczące kursów walut stosowanych dla faktur korygujących.

Jeśli poprzez korektę ulega zmianie kwota wyrażona w walucie obcej, używa się kursu przyjętego przed zmianą (kursu sprzed korekty).

Jeżeli korekta jest wystawiana z powodu udzielenia opustu lub obniżki cen, a kwoty w fakturze były wyrażone w walucie obcej, używa się kursu:

 • średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy przed wystawieniem korekty, lub
 • kursu Europejskiego Banku Centralnego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (dla walut innych niż euro, używa się kursu do euro).

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

W ramach SLIM VAT 3 wprowadzono regulacje dotyczące kursu przeliczeniowego dla zbiorczych korekt faktur związanych z WNT w przypadku, gdy doszło do udzielenia opustu lub obniżki. W takich sytuacjach należy stosować:

 • średni kurs NBP na ostatni dzień roboczy przed wystawieniem korekty, lub
 • kurs Europejskiego Banku Centralnego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (dla walut innych niż euro, używa się kursu do euro).

Ponadto uproszczono warunki dla obniżenia kwoty podatku należnego dla transakcji WNT. Obecnie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku WNT powstaje, gdy tylko zostanie spełniony warunek, że podatnik uwzględni kwotę należnego z tytułu WNT podatku w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany w korektach:

W przypadku nieterminowego zgromadzenia dowodów, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE, otrzymanie tych dokumentów upoważnia podatnika do wykazania WDT ze stawką 0 % za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przez niego tej WDT.


Sprzedaż mieszana:

Zmienione zostały regulacje dotyczące towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika zarówno do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT 3 w tym zakresie polegają na tym, że:

 1. w sytuacji, gdy podatnik w poprzednim roku nie miał obrotu lub jego obrót był niższy niż 30.000 PLN, przyjmuje się szacunkową proporcję, a podatnik jedynie informuje o przyjętej przez siebie proporcji;
 2. możliwe jest przyjęcie, że proporcja wynosi 100%, gdy wyliczona proporcja wyniosła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 10.000 PLN;
 3. podatnik może nie dokonywać korekty kwoty podatku, jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że różnica między proporcją przyjętą szacunkowo a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekroczyła dwóch punktów procentowych.

Korekta deklaracji w procedurze OSS i IOSS:

Podatnicy, którzy korzystali z procedur OSS i IOSS mogą teraz dokonać korekty deklaracji, nawet jeśli nie są już w tej procedurze.


Poszerzenie możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT:

Katalog możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT został poszerzony. Po zmianach środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być wypłacone na rachunek urzędu skarbowego na spłatę zobowiązań z tytułu różnych zobowiązań podatkowych, takich jak:

 • podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetek za zwłokę w tym podatku,
 • podatku od sprzedaży detalicznej oraz odsetek za zwłokę w podatku od sprzedaży detalicznej,
 • opłaty od środków spożywczych oraz dodatkowej opłaty,
 • zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji oraz odsetek za zwłokę w tym podatku,
 • podatku tonażowego oraz odsetek za zwłokę w podatku tonażowym,
 • opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 tej ustawy, oraz odsetek za zwłokę od tych opłat (tzw. opłata za „małpki”).

Dodatkowo uregulowano przenoszenie środków między rachunkami VAT w obrębie jednej grupy VAT.


Drukowanie dokumentów na kasie fiskalnej:

Nie ma już konieczności drukowania dokumentów w przypadku korzystania z kas online. W takim przypadku podatnik może sam zdecydować, czy zostawia w dokumentacji paragon fiskalny w postaci papierowej dotyczące tej sprzedaży, czy jedynie numer dokumentu oraz numer unikatowy kasy rejestrującej zawarte na paragonie fiskalnym w postaci elektronicznej.

Podsumowując, pakiet SLIM VAT 3 wprowadza wiele istotnych zmian, które mają na celu uproszczenie i usprawnienie systemu podatkowego dla przedsiębiorców. Warto zaznajomić się z nimi i dostosować swoją działalność do nowych regulacji. Jeśli masz pytania dotyczące nowych przepisów, skonsultuj się z ekspertem ds. podatków.


kancelaria doradztwa podatkowego JDRŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię doradztwa podatkowego JRD

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje