Aktualności

/ Podatki i prawo

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) - podatek od przerzuconych dochodów

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) – podatek od przerzuconych dochodów

/
Data12 lip 2023
/

Za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym określone rodzaje kosztów poniesione przez podatnika na rzecz podmiotu powiązanego będącego nierezydentem.
Podatek od przerzuconych dochodów w wysokości 19% od podstawy opodatkowania muszą płacić podatnicy, o ile spełnionych zostanie kilka warunków.


I. Podatnik musi dokonywać wypłat należności z określonych tytułów. Należą do nich koszty:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, patentów, know-how,
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • finansowania dłużnego związanego z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,
 • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

II. Suma kosztów z ww. kategorii poniesionych przez podatnika w roku podatkowym

Suma kosztów z ww. kategorii poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem, zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów tego podatnika, musi stanowić co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok.


III. Musi zostać spełnionych łącznie kilka warunków dotyczących podmiotu powiązanego, na rzecz którego wypłacane są należności:

 • dochód podmiotu powiązanego uzyskany z ww. tytułów podlega według przepisów państwa jego siedziby opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25%, bądź zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem,
 • dalszą przesłanką jest, aby podmiot powiązany uzyskiwał od podatnika lub innych powiązanych z podatnikiem spółek będących polskimi rezydentami podatkowymi co najmniej 50% ogółu przychodów z ww. tytułów,
 • dodatkowo konieczne jest, aby podmiot powiązany, na którego rzecz ponoszone są koszty, przekazywał co najmniej 10% ww. przychodów, na rzecz innego podmiotu:
  • zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te lub przychody odliczając od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, lub
  • jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
 • w przypadku wypłat na rzecz podmiotów, które są rezydentami w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowanie ma miejsce wyłącznie, gdy dany podmiot nie prowadzi w tym kraju istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej.

Celem stwierdzenia, czy działalność gospodarcza podmiotu powiązanego, na rzecz którego dokonuje się wypłat, ma charakter rzeczywisty, bierze się pod uwagę w szczególności:

 • czy podmiot w kraju swojej rejestracji posiada przedsiębiorstwo, w ramach którego prowadzi działalność gospodarczą, składające się w szczególności z lokalu, wykwalifikowanego personelu oraz wyposażenia służącego wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • czy odbiorca należności może samodzielnie decydować o przeznaczeniu otrzymanej należności,
 • czy odbiorca należności ponosi ryzyko ekonomiczne związane z jej utratą.

Przy ocenie, czy dana działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jego przychodów ogółem.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje