Aktualności

/ Podatki i prawo

Podatek u źródła (WHT) 2023

Podatek u źródła (WHT) 2023

/
Data28 kw. 2023
/

Odsetki, należności licencyjne i inne

Odsetki i należności licencyjne wypłacane na rzecz nierezydenta oraz opłaty za określone usługi niematerialne i prawne (np. doradztwo, księgowość, usługi prawne, techniczne, reklamowe, przetwarzanie danych, badania rynku, rekrutację, zarządzanie, usługi kontrolne, gwarancje, etc.) podlegają opodatkowaniu 20% podatkiem naliczanym u źródła, o ile stawka ta nie jest zredukowana na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub dyrektywy UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego od odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich.


Wymogi dotyczące zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych

Warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku u źródła wypłat z tytułu odsetek i należności licencyjnych — dokonywanych pomiędzy spółkami powiązanymi — jest, aby odbiorca należności był rzeczywistym właścicielem (beneficial owner) tych należności. W celu zastosowania zwolnienia polski płatnik musi uzyskać oświadczenie zawierające – oprócz dotychczasowych elementów – wskazanie, że spółka lub zagraniczny zakład będący odbiorcą wierzytelności jest ich rzeczywistym właścicielem.


Dywidendy

Opodatkowanie dywidendy wynosi 19%, względnie zastosowanie danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ew. zastosowanie unijnej dyrektywy o opodatkowaniu spółek-matek i spółek-córek w koncernie.

Tzw. zwolnienie dywidendowe

  • zwolnienie z podatku u źródła w przypadku dywidend, które spółka posiadająca rezydencję w Polsce płaci spółce posiadającej rezydencję w Polsce,
  • zwolnienie z podatku u źródła w przypadku dywidend, które spółka posiadająca rezydencję w Polsce płaci spółce posiadającej rezydencję w innym kraju.

Warunek:
Uprawniony do dywidendy musi posiadać przynajmniej 10% udziałów spółki wypłacającej dywidendę w nieprzerwanym okresie 2 lat.

Otrzymujący dywidendę nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku w odniesieniu do całego swego dochodu, niezależnie od źródła jego uzyskania (konieczne oświadczenie otrzymującego dywidendę).


Bilety lotnicze

Zlikwidowano obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych (w wysokości 10%), jeżeli zakup biletu lotniczego dotyczy rozkładowego lotu pasażerskiego.


Mechanizm WHT Pay and Refund

Zastosowanie

Jeżeli wpłaty na rzecz tego samego podmiotu powiązanego,
w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, z tytułu odsetek, dywidend i należności licencyjnych przekroczą kwotę w wysokości 2.000.000,00 PLN, płatnik jest obowiązany do poboru podatku w pełnej wysokości (19% lub 20%) według stawki wynikającej z polskich przepisów niezależnie od tego, czy przysługuje mu możliwość zastosowania stawki obniżonej.

Tak pobrany podatek jest zwracany na wniosek:

  • podatnika lub
  • płatnika – jeżeli płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.

Wniosek jest składany w formie elektronicznej, a przepisy wskazują informacje, jakie powinny zostać w nim zawarte oraz listę załączników, które powinny zostać do niego dołączone.

Stosowanie mechanizmu WHT pay and refund odnosi się do płatności na rzecz podmiotów powiązanych zdefiniowanych w przepisach o cenach transferowych oraz do płatności o charakterze biernym – wyżej wskazane odsetki, dywidendy i należności licencyjne. Mechanizm nie ma zastosowania do dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów.

Oznacza to, że podatnicy, po przekroczeniu progu 2 mln PLN są zobligowani do zapłaty WHT i dopiero po potrąceniu podatku u źródła będą mogli ubiegać się o jego zwrot, przy czym dotyczy to tylko wypłat na rzecz podmiotów powiązanych nie będących polskimi rezydentami podatkowymi.

Co istotne przy tym, mechanizm pay and refund nie znajdzie zastosowania, jeśli:

  • podatnik uzyska tzw. opinię o zastosowaniu zwolnienia wydawaną przez organ podatkowy,
  • bądź dokona weryfikacji w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od opodatkowania na podstawie wspomnianych powyżej dyrektyw unijnych i w ustawowych terminach złoży stosowne oświadczenie.

Oświadczenie

Wskazane oświadczenie powinno określać, że podatnik:

  • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających
    z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wskazane oświadczenie, składa kierownik jednostki.

Kryterium należytej staranności

Przy weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia lub stawki podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.

Od 2022 roku nastąpiła zmiana kryterium należytej staranności: przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się obecnie nie tylko charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika, lecz również jego powiązanie z podatnikiem. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie wymogów związanych z weryfikacją dochowania należytej staranności oraz pozwoli na zróżnicowanie wymogów związanych z należytą starannością w odniesieniu do podmiotów powiązanych oraz niepowiązanych.

Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji

Elementem każdego procesu weryfikacji w zakresie zagadnień podatku u źródła jest posiadanie certyfikatu rezydencji. Obecnie przy tym dopuszczalne jest, w każdym wypadku, posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu nie budzą uzasadnionej wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje