News

/ Podatki Alerts Polska

Najważniejsze zmiany w podatkach od 2015 r.

/
Date16 Gru 2014
/

icon_tax_news

Użytkowanie prywatnego auta służbowego od 2015r.

Od przyszłego roku wartość prywatnego użytkowania służbowego auta z silnikiem do 1600 cm3. będzie świadczeniem o wartości 250 zł, co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza dla pracownika konieczność zapłacenia 45 zł podatku PIT miesięcznie. Ryczałtowe podatki od prywatnego użytku służbowych samochodów wprowadza ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

„Ryczałt, jako rozwiązanie prostsze, ułatwi podatnikowi rozliczenie wykorzystania auta do celów prywatnych i będzie sprzyjał ujawnieniu tego do celów podatkowych” – stwierdził rząd, zapowiadając zmianę przepisów. Ważne jest to, że nowe przepisy są korzystne zarówno dla pracowników jak i dla pracodawcy.

Dziś pracownikowi, który służbowym autem np. dojeżdża do pracy, firma powinna zwiększyć przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Jego wysokość należy obliczyć na podstawie cen rynkowych wynajmu aut. Jednak te przepisy są mało precyzyjne. Bo warunki korzystania ze służbowych aut w prywatnych celach pracodawca ma ustalać na własną rękę. W efekcie z jednej strony zdarzają się pracownicy unikający podatków za wyjazdy na zakupy lub wakacje służbowym autem. Z drugiej – są podatnicy obawiający się, czy fiskus nie zakwestionuje wysokości wyliczonego przez nich podatku.

W przypadku aut służbowych z silnikiem o pojemności ponad 1600 cm3. wartość ich prywatnego użytku wyceniono na 400zł, co oznacza podatek w wysokości 72zł.

Ale jeśli pracownik korzysta w prywatnych celach ze służbowego auta tylko przez część miesiąca, to wartość tego świadczenia będzie ustalana za każdy dzień prywatnego użytku – czyli faktyczna kwota podatku płaconego przez pracowników może być niższa od wyznaczonych w ustawie miesięcznych pułapów. W takiej sytuacji istotne będą wewnętrzne regulacje firmy dotyczące polityki samochodowej.

Inna ważna zmiana dotyczy opodatkowania korzyści pieniężnej wynikającej z korzystania przez pracownika z organizowanego przez pracodawcę grupowego dowozu do zakładu pracy. Będzie w tej sytuacji obowiązywała jasna regulacja, iż taki transport nie jest świadczeniem niepieniężnym i nie podlega opodatkowania. Warunkiem jest jednak wykorzystywanie do tego celu pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.


Nowa szczególna procedura dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzona zostanie szczególna procedura dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami (zostanie ona określona w art. 130a-130d ustawy o VAT). Przepis określający szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia takich usług (art. 28m ustawy o VAT) zostanie z dniem 1 stycznia 2015 r. uchylony.

Po zmianie, niezależnie od statusu oraz miejsca siedziby działalności gospodarczej usługodawcy, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami miejscem ich świadczenia zawsze będzie miejsce, w którym taki konsument ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28k ustawy o VAT).

Zmiany zostaną również wprowadzone w odniesieniu do podmiotów zagranicznych (podmioty niemające siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE).


Konsekwencje regulowania zobowiązań poprzez przekazanie świadczenia niepieniężnego (CIT i PIT)

Od 1 stycznia 2015 r. regulowanie zobowiązań poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego generować będzie u dłużników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodem tym będzie wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia (z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego będzie wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten będzie określany w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego).

W przypadku odpłatnego zbycia ww. otrzymanych świadczeń niepieniężnych, kosztem uzyskania przychodów będzie równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), pomniejszona o:

  1. naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek VAT oraz;
  2. sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Dodany zostanie przepis, z którego wynikać będzie, że wartość otrzymanego świadczenia niepieniężnego odpowiadającego wartości zwróconej pożyczki (kredytu) nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Dodany zostanie także przepis stanowiący, iż wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach świadczenia w miejsce wykonania jest wartość wierzytelności (należności) uregulowanej w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego.


Wartość początkowa środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP

Z dniem 1 stycznia 2015 r. dodany zostanie przepis, który określać będzie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku:

  1. prowadzenia przez podatnika objętego ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydenta) działalności na terytorium Polski poprzez zagraniczny zakład,
  2. przeniesienia przez spółki europejskie oraz spółdzielnie europejskie siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

W przypadkach takich wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalana będzie w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podatnika, niezaliczonej do kosztów w jakiejkolwiek formie, nie wyższej jednak od wartości rynkowej składnika majątku.


Objęcie opodatkowaniem wartości zysków przekształcanych spółek, które zostały przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy

W przypadku przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego w spółkę niebędącą takim podatnikiem do dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych należeć będzie nie tylko wartość niepodzielonych zysków, ale również wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.


Zmiany w przepisach o niedostatecznej kapitalizacji (w tym zastąpienie współczynnika wysokości zadłużenia do wysokości kapitału zakładowego 3:1 współczynnikiem 1:1)

Od 1 stycznia 2015 r. nastąpią istotne zmiany w brzmieniu przepisów ustawy o CIT dotyczących tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami:

  • ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów obejmą także odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych jedynie pośrednio;
  • wartość zadłużenia pożyczkobiorcy wobec podmiotów powiązanych kapitałowo będzie się porównywać z wartością kapitału własnego pożyczkobiorcy (a nie z trzykrotnością kapitału zakładowego pożyczkobiorcy, jak dotychczas);
  • doprecyzowana zostanie kwestia sposobu wyliczania tej części odsetek, która podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów;
  • określone zostanie, że użyte w tych przepisach pojęcie „zadłużenie” nie jest ograniczone tylko do zadłużenia podatnika z tytułu pożyczek;
  • wprowadzona zostanie alternatywna metoda obliczania cienkiej kapitalizacji. Metoda pozwoli na zaliczenie do kosztów podatkowych odsetek do określonego limitu, bez weryfikowania, od jakich podmiotów pochodzą udzielane pożyczki. Korzystanie z tej metody obliczania cienkiej kapitalizacji będzie możliwe po złożeniu pisemnego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego.

Doprecyzowanie katalogu podmiotów powiązanych

W przepisach ustaw o podatkach dochodowych doprecyzowany zostanie katalog podmiotów powiązanych poprzez wyodrębnienie jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej jako szczególnej formy organizacyjnej, wobec której również należy analizować możliwość wystąpienia powiązań z innymi podmiotami.


Tzw. pożyczka partycypacyjna

Z dniem 1 stycznia 2015 r. dodany zostanie art. 20 ust. 16 ustawy o CIT, który wyłączać będzie stosowanie zwolnienia od podatku obejmującego dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacane między spółkami powiązanymi w części, w jakiej w państwie spółki wypłacającej dywidendę lub przychód wypłacane kwoty w jakiejkolwiek formie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej.


Doprecyzowanie algorytmu stosowanego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2015 r. ustalając przychód z tytułu otrzymania środków pieniężnych z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego kwotę niezaliczaną do przychodów trzeba będzie pomniejszać o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.


Określenie jakie skutki ma otrzymanie wierzytelności przez wspólnika występującego ze spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego lub z tytułu likwidacji takiej spółki

Od 1 stycznia 2015 r. – poprzez nadanie nowego brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o CIT – wprost zostanie wskazane, że wartość wierzytelności otrzymywanych przez wspólnika występującego ze spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego lub z tytułu likwidacji takiej spółki nie stanowi przychodu; przychód taki powstawać jednak będzie w razie otrzymania przez podatnika spłaty takiej wierzytelności.


Określenie daty powstawania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych

Z dniem 1 stycznia 2015 r. dodane zostaną do ustaw o podatkach dochodowych przepisy stanowiące, że za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.


Rozszerzenie obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze

Z dniem 1 stycznia 2015 r. podmioty prowadzące rachunki zbiorcze papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze staną się obowiązane do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od określonych przychodów, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Do poboru zryczałtowanego podatku podmioty te będą obowiązane w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego.


Określenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów lub akcji otrzymanych w drodze wymiany

Ze znowelizowanych z dniem 1 stycznia 2015 r. przepisów ustaw o podatkach dochodowych wynikać będzie wprost, że wydatki poniesione przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów także w przypadku umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej.


Doprecyzowanie przepisów regulujących opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą

Od 1 stycznia 2015 r. do przychodów z działalności gospodarczej na gruncie ustawy o PIT zaliczane będą ponadto przychody z odpłatnego zbycia składników nie zaliczonych do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.


Opodatkowanie 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym tzw. „cashback’u” oraz innych podobnych świadczeń otrzymywanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucji finansowych

Z dniem 1 stycznia 2015 r. dodany zostanie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT. przewidujący, że od przychodów z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten będzie pobierany przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe jako płatników.


Doprecyzowanie kiedy odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych stanowią przychody z działalności gospodarczej

Z nowego brzmienia art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. wynikać będzie jednoznacznie, że nie ma on zastosowania do odsetek od lokat terminowych, jak i innych form oszczędzania, przechowywania i inwestowania tworzonych na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nowe brzmienie przepisu będzie więc zgodne z obecną interpretacją dokonywaną przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.


Umożliwienie wyłączania przez ustawy podatkowe zasady, że sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy wydłuża termin

Z dniem 1 stycznia 2015 r. art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej otrzyma nowe brzmienie, zgodnie z którym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Przepisami, które wyłączają stosowanie:

  • art. 12 § 5 o.p., będą od 1 stycznia 2015 r. art. 130c ust. 3 ustawy o VAT (składanie deklaracji przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT) oraz 133 ust. 2a ustawy o VAT (dot. podmiotów zagranicznych zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT).

Nowe regulacje dotyczące ważności certyfikatu rezydencji podatkowej

Z początkiem 2015 roku polskie organy podatkowe zmieniają zasady uznawania ważności certyfikatów rezydencji podatkowej (Certificate of Residence), potwierdzających miejsce siedziby lub zamieszkania zagranicznego kontrahenta dla potrzeb podatkowych.

Przedłożenie ważnego certyfikatu rezydencji umożliwia w przypadku wypłaty świadczeń zagranicznym kontrahentom (np. z tytułu dywidend oraz należności licencyjnych) skorzystanie z zasad unikania podwójnego opodatkowania.

W przypadku braku posiadania aktualnego certyfikatu, w chwili wypłaty określonych kwot na rzecz zagranicznego kontrahenta, polski przedsiębiorca ma obowiązek pobrać i odprowadzić podatek u źródła w imieniu zagranicznego partnera podlegającemu opodatkowaniu wg stawki wynikającej z ustawy, nie uwzględniając ulg, czy nawet zwolnień obowiązujących przy regulowaniu podatku u źródła.

Zgodnie z dotychczasową praktyką certyfikat rezydencji podatkowej nie zawierający daty ważności pozostawał ważny bezterminowo, aż do chwili zmiany statusu lub rezydencji podatkowej kontrahenta.

Z reguły wystarczało zatem dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej co kilka lat lub bezzwłocznie w przypadku zmiany statusu podatkowego odbiorcy płatności.

Wprowadzana zmiana spowoduje, że certyfikat rezydencji podatkowej nie posiadające daty ważności, utraci ważność automatycznie po upływie 12 miesięcy od daty jego wystawienia.

Certyfikaty wydane na czas określony tracą ważność zgodnie z terminem wskazanym na dokumencie.

W związku z wyżej wymienionym stanem rzeczy rekomendujemy wezwanie Państwa zagranicznych kontrahentów do pozyskania nowych certyfikatów rezydencji podatkowej potwierdzających ich rezydencję podatkową. Już od stycznia 2015 roku trzeba się z tym liczyć, że organy podatkowe będą miały wątpliwości, co do ważności certyfikatów wydanych w roku 2014 oraz w latach wcześniejszych. W konsekwencji polscy przedsiębiorcy mogą być obowiązani pobierać podatek u źródła wg wyższych stawek nie uwzględniając ulg wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje