Menu

News

Metoda bilansowa rozliczania różnic kursowych

icon_tax_news

Płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (pdop) oraz płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) prowadzący księgi rachunkowe mogą wybrać metodę bilansową rozliczania różnic kursowych. Metoda ta może być zastosowana po spełnieniu kilku warunków, a mówi o tym art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop i art. 14b ust. 2 ustawy o pdof.

Wybór taki należy obligatoryjnie zgłosić w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym metoda zacznie być stosowana (a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia). Jeżeli więc podmiot kontynuujący działalność chce rozpocząć stosowanie metody bilansowej rozliczania różnic kursowych od 1 stycznia 2014 r., powinien zawiadomić o tym pisemnie urząd skarbowy do dnia 31 stycznia 2014r.

Dodatkowo, przez okres stosowania metody bilansowej sporządzane przez podatnika sprawozdania finansowe muszą podlegać badaniu przez podmioty uprawnione do ich badania, ponieważ różnice kursowe ustalone w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są jednocześnie uwzględniane podatkowo. Weryfikacja sprawozdań przez biegłego rewidenta stała się obowiązkiem w celu potwierdzenia m.in. prawidłowości ustalonych różnic kursowych.

Zastosowanie metody bilansowej musi trwać min. 3 lata podatkowe. Znaczy to, że podatnik, który wybrał tę metodę rozliczania różnic kursowych od 1 stycznia 2014 r. informując o swoim wyborze w odpowiednim terminie właściwy urząd skarbowy, musi ją stosować co najmniej do końca 2016r. Zrezygnować ze swojej decyzji może dopiero z początkiem 2017r. Sprawozdania finansowe za wszystkie lata, w których stosowana jest ta metoda, muszą być badane przez biegłego rewidenta.

W przypadku wyboru metody bilansowej ustalania różnic kursowych, podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym wybrali tę metodę, stosują zasady ustalania różnic wynikające z ustawy o rachunkowości.

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje