Menu

News

Kiedy zapłacić podatek lub ZUS, żeby nie powstała zaległość?

icon_tax_news

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest regulowanie zobowiązań podatkowych i składek ZUS. O to aby zobowiązania względem państwa były regulowane we właściwej kwocie i w odpowiednim terminie właściciele firm muszą zadbać sami. Urzędy nie mają w tym względzie obowiązków informacyjnych. Z pewnością jednak zgłoszą się po zaległe odsetki.

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o następujących terminach opłacania zobowiązań publicznoprawnych:

  • do 10 dnia kolejnego miesiąca – opłacanie składek ZUS we własnym imieniu (w przypadku zatrudniania pracowników składki opłaca się do 15 dnia miesiąca),
  • do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym) należy złożyć deklarację VAT oraz zapłacić wyliczoną w niej kwotę podatku,
  • do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie (miesiącu lub kwartale) należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy (o ile z rozliczeń wynika konieczność zapłaty). W przypadku tego podatku nie jest natomiast konieczne składanie żadnych deklaracji podatkowych.

Jak terminowo regulować podatki i składki ZUS?

Bez względu na to, w jakiej formie dokonuje się płatności na rzecz państwa, bardzo ważna jest terminowość. Zgodnie z przepisami za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika. Inaczej mówiąc, przedsiębiorca, który rozlicza się bezgotówkowo musi zadbać o to, aby najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności podatku stan jego konta zmniejszył się o należną fiskusowi kwotę.

W przypadku płatności gotówką terminem zrealizowania zapłaty podatku jest dzień jego fizycznej wpłaty. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela lub święto) termin wydłuża się na następny dzień roboczy.

Uwaga:

Warto zwrócić uwagę na istotną różnicę pomiędzy zobowiązaniami publicznoprawnymi a prywatnymi wynikającymi z faktur lub umów zawieranych z kontrahentami. W rozliczeniach prywatnych dniem wykonania zobowiązania jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (dzień w którym „zobaczy” on pieniądze na swoim koncie), a w przypadku płatności publicznoprawnych kluczowy jest dzień wykonania przelewu.

Konsekwencje nieterminowego płacenia zobowiązań

Podatki i składki należy regulować po pierwsze terminowo, a po drugie we właściwej kwocie. Opóźnienie w zapłacie lub wpłata niepełnej kwoty może skutkować naliczeniem odsetek od zaległości podatkowych, ukaraniem grzywną, a nawet przymusowym ściągnięciem należności.

Odsetki za zwłokę trzeba uiścić za okres od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności podatku, do dnia uregulowania należności (łatwo wyliczyć je używając kalkulatora internetowego). Odsetek nie trzeba płacić jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł.

Szczególnie dotkliwe mogą być konsekwencje nieterminowego opłacania składek ZUS. Przedsiębiorcę mogą spotkać następujące efekty zaległości:

Naliczenie odsetek od zaległości podatkowych.

Nieuregulowanie składki zdrowotnej wiąże się z utratą świadczeń z NFZ. A więc za wizytę w publicznej przychodni, czy pobyt w szpitalu przedsiębiorca będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Brak terminowej wpłaty ubezpieczenia chorobowego powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, czy świadczeń rehabilitacyjnych (w niektórych przypadkach prawo do tych świadczeń może zostać przywrócone).

Źródło: www.money.pl

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje