News

/ Księgowość Alerts Polska

Brak obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodu z uwagi na nieterminową zapłatę

icon_accouting_downloads

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015, regulująca zmiany w ordynacji podatkowej, zniosła art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również art. 24d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze skutkiem od 1 stycznia 2016 r.

Oznacza to, że obowiązek dotyczący korekty kosztów operacyjnych wynikających z niezapłaconych faktur przestaje obowiązywać w ciągu dwóch lat od chwili wprowadzenia, a cały proces związany z korygowaniem nierozliczonych wydatków uległ zakończeniu.

Sytuacja przed zmianą

Począwszy od dnia 2013 r. podatnicy zobowiązani byli do korygowania kosztów operacyjnych o wartość niezapłaconych zobowiązań.

Jeżeli termin zapłaty wynosił mniej aniżeli 60 dni, a zapłata nie nastąpiła w ciągu 30 dni po upływie tego terminu, dłużnik zobowiązany był do pomniejszenia kosztów uzyskania przychodu o ową niezapłaconą kwotę. Jeżeli zaś termin zapłaty był dłuższy aniżeli 60 dni, wówczas obniżenie kosztów uzyskania przychodu o niezapłaconą kwotę następowało po upływie 90 dni od chwili zakwalifikowania tejże kwoty w poczet kosztów operacyjnych.

Zasada ta miała na celu przyśpieszenie obrotu płatniczego i poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw. Niestety, nie skutkowało to oczekiwanymi korzyściami.

Po zmianach

Wskutek wyżej opisanych zmian, fakt nie dochowania terminu zapłaty i moment faktycznego uregulowania należności, nie mają już żadnego znaczenia. Koszty powstałe z tego tytułu księgowane są po prostu w poczet kosztów operacyjnych.

Jeżeli należność za fakturę nie zostanie uregulowana w ciągu 150 dni od ustalonego terminu zapłaty, wówczas dłużnik ma obowiązek dokonania korekty tejże faktury o wartość odliczonego podatku VAT (za wyjątkiem dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne). Wierzyciel cały czas zachowuje zaś prawo do korekty podatku VAT, i może dokonać odpisu z tytułu należności nieściągalnych, wzgl. z tytułu odpisów aktualizujących należności nieściągalne, pod warunkiem iż ową nieściągalność udokumentuje w wiarygodny sposób.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje