Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Zmiany w prawie pracy 2020

Kadry i Płace Focus 2020 | Zmiany w prawie pracy 2020

/
Date07 sty 2020
/

1. Wzrost płacy minimalnej

Płaca minimalna w roku 2020 wynosi 2.600 zł brutto. Podwyżka ta będzie miała wpływ na wysokość niektórych świadczeń ze stosunku pracy jak dodatek za pracę w godzinach nocnych, minimalną kwotę podstawy wymiaru zasiłku chorobowego czy kwotę wolną od potrąceń. Minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrośnie do kwoty 17,00 zł brutto.

2. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – druga tura

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dodatkowym, oprócz ZUS, systemem zabezpieczenia emerytalnego.

Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 01.07.2019 r. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, pracodawcy zobowiązani są do zawarcia umowy o zarządzanie PPK zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Od 01.07.2019 dotyczy firm zatrudniających na 31.12.2018 co najmniej 250 osób.
  • Od 01.01.2020 dla firm zatrudniających na 30.06.2019 co najmniej 50 osób.
  • Od 01.07.2020 firmy zatrudniające na dzień 31.12.2019 co najmniej 20 osób.
  • Od 01.01.2021 wszystkie firmy.

Oferta funduszy zostanie umieszczona na portalu www.mojeppk.pl. Znajdują się na niej również treści informacyjne dla pracowników i pracodawców.

Będziemy jeszcze szczegółowo informować w tym temacie w kolejnych tygodniach.

3. Zaliczki na PIT

Od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Najistotniejsza zmianą jest ustalanie wysokości zaliczki w miesiącu przejścia z pierwszego do drugiego progu podatkowego tj. 17% i 32%. Do tej pory zaliczkę według drugiej stopy 32% stosowano dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podstawa opodatkowania przekroczyła górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej 85.528 zł.

Od 2020 roku zaliczka jest pobierana proporcjonalnie tj. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

4. Zwolnienie od podatku dochodowego dla pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia

W 2019 roku płatnik nie obliczał i nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik do 26 lat złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego we wskazanym okresie.

Od 1 stycznia 2020 roku ulga ta będzie automatycznie uwzględniana przy obliczaniu zaliczek na podatek, bez konieczności składnia dodatkowego oświadczenia. Powyższe rozporządzenie dotyczy pracowników i freelancerów do 26 roku życia.

Zmianie ulega również limit roczny dla przychodów zwolnionych z opodatkowania – w 2019 roku był to 35.636,67 zł, natomiast od 2020 roku wynosi on 85.528.00 zł.

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na nieutworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz na niewypłacanie świadczeń urlopowych następujące kroki musza zostać poczynione:

  • Firmy, które nie są zobowiązane do tworzenia regulaminu pracy i które na dzień 01.01.2020 zatrudniają mniej niż 50 pracowników: do 31.01.2020 mogą zrezygnować z wypłaty świadczenia urlopowego lub obniżyć wysokość świadczenia poprzez podanie tej informacji pracownikom na piśmie w wyżej wymienionym terminie.
  • Firmy, które są zobowiązane do tworzenia regulaminu pracy i które na dzień 01.01.2020 zatrudniają minimum 50 pracowników: do 31.01.2020 mogą zrezygnować z tworzenia ZFŚS poprzez podanie tej informacji w regulaminie pracy i podanie pracownikom do wiadomości (zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia).

Pracodawca ma obowiązek do tworzenia regulaminu pracy, jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 50 lub więcej pracowników.

6. Dni ustawowo wolne od pracy w roku 2020

1 stycznia (środa) Nowy Rok
6 stycznia (wtorek) Święto Trzech Króli
12 kwiecień (niedziela) Wielkanoc
13 kwiecień (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maj (piątek) Święto Pracy
3 maj (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja
11 czerwiec (czwartek) Boże Ciało
15 sierpień (sobota) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (niedziela) Wszystkich Świętych
11 listopada (środa) Święto Niepodległości
25 grudnia (piątek) Boże Narodzenie
26 grudnia (sobota) 2-gi Dzień Świąt Bożego

W razie pytań prosimy skontaktować się z naszym Customer Desk albo poprzez formularz kontaktowy na stronie getsix®.

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Jesteśmy niezależnym członkiem HLB. THE GLOBAL ADVISORY AND ACCOUNTING NETWORK

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje