Menu

News

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowe ubezpieczenia członków rad nadzorczych

icon_tax_news

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym obejmuje członków rad nadzorczych. Przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, będzie podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia a płatnikiem składek jest podmiot, w którym funkcjonuje rada nadzorcza.

Dodatkowo będąc pracownikiem spółki a za razem członkiem rady nadzorczej, nie przysługuje wynagrodzenie za pracę za czas zwolnienia od pracy niezbędny do uczestnictwa w posiedzeniach rady. Utratę wynagrodzenia za pracę powinno rekompensować osobno ustalane wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w radzie, które w obecnym stanie prawnym nie jest objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i rzutuje przez to na niższą wysokość możliwych do otrzymania świadczeń, po zaistnieniu określonego ryzyka ubezpieczeniowego.

Powyższa ustawa zakłada, że w przypadku osób będących członkami rad nadzorczych obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczył wszystkich członków rad nadzorczych, którzy są wynagradzani z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń i bez względu na fakt pobierania emerytury lub renty. Przez cały okres sprawowania funkcji odpłatnie, a zatem od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji, będą oni podlegali ubezpieczeniom ale nie wcześniej jednak niż od terminu, w którym zaczął wykonywać tę funkcję odpłatnie. Jednak nie będą natomiast podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu.

Żródło: Rödl & Partner Newsletter
Data: 10.12.2014

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje