getsix

News

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może podlegać VAT

icon_tax_news Icon Accounting News

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1882/12) odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu nie podlega VAT pod warunkiem, iż ma związek ze szkodą powstałą w wyniku rozwiązania umowy. W przypadku kiedy w umowie zastrzeżono możliwość przedterminowego rozwiązania umowy najmu, nie wskazując przy tym, że może ona mieć miejsce z powodu naruszenia ustalonych warunków lub zaniechania określonego działania, odszkodowanie czy kara umowna z powyższego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „W opisanych okolicznościach zasadnie, zdaniem Sądu, Minister Finansów uznał, że kwoty te należy traktować jako wynagrodzenie za usługi polegające na znoszeniu tego, że kontrahent skorzysta z prawa do wcześniejszego rozwiązania umowy. Przez świadczenie rozumie się bowiem każde zachowanie się na rzecz innej osoby; może się na nie składać zarówno działanie – czynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby, jak i zaniechanie – nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy.”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPrint this pageEmail this to someone

Posted in: Finanse i księgowość, Podatki Alerts Polska

Leave a Comment (0) ↓